بازار زنجان

بازار تاریخی شهر زنجان یکی از همین مظاهر مهم تاریخی و تمدنی شهر زنجان است. در کتاب‌های معماری بازار تاریخی زنجان به عنوان طولانی‌ترین بازار مسقف کشور ذکر شده است. معرفی: این بازار که بر اساس اسناد تاریخی ساخت آن در سال 1205 قمری و در دوران آقا محمدخان قاجار آغاز شده، در سال 1213 [...]
ادامه مطلب